Szkoła Podstawowa

Działająca w Ośrodku Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym także ze sprzężonymi postaciami niepełnosprawności.

Do szkoły może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną kwalifikującą do danego typu szkoły specjalnej.

Uczniowie szkoły podstawowej realizują program nauczania dostosowany do ich indywidualnego tempa rozwoju i możliwości przyswajania wiedzy i umiejętności. Dzięki stosowanym w pracy specjalistycznym metodom wychowankowie uczą się czytać, pisać, liczyć, doskonalą sprawność manualną, poznają najbliższe środowisko w zakresie im dostępnym.


image01 image01 image01 image01 image01 image01
© 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Szymanowo 2
Sekretariat tel./fax. (089) 757 45 69 Dyrektor tel. (089) 757 63 53